Gebruiksvoorwaarden

Opgesteld en vastgesteld door:
Mijn Data, Mijn Business
www.mijndatamijnbusiness.nl

Publicatie
De gebruiksvoorwaarden van Mijn Data, Mijn Business zijn gepubliceerd op https://mijndatamijnbusiness.nl/gebruikersvoorwaarden/

Abcoude,
Laatst gewijzigd: 9 November 2023, versie 1.3

Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de (belangrijkste) voorwaarden waaronder je gebruik kunt maken van het platform Mijn Data, Mijn Business (mijndatamijnbusiness.nl).

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:

1. Account

De persoonlijke sectie die door de Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt op de Website en waarmee hij gebruik kan maken van de Dienst. Aanmaken van een Account geschiedt middels eHerkenning voor zakelijke gebruikers of iDIN voor particuliere gebruikers. Voor het aanmaken van een Account zijn onder andere de volgende gegevens nodig: voorletters en achternaam van de Gebruiker, e-mailadres en voor zakelijke gebruikers een KvK-nummer en bedrijfsnaam.

2. FRC

Het Financiële Rapportages Coöperatief B.A. dat in december 2009 is opgericht door ABN AMRO Bank N.V., ING Bank N.V. en Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland). FRC is statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Abcoude. De coöperatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34375187 en is bereikbaar via info@mijndatamijnbusiness.nl. FRC is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG met betrekking tot de verwerking van de Persoonsgegevens benodigd voor het aanmaken van een Account. FRC is verwerker met betrekking tot de Gegevens die Gebruiker uploadt c.q. invoert bij gebruik van de Dienst. FRC voert de handelsnamen SBR Nexus en Mijn Data, Mijn Business.

3. BIV

De Bancaire Infrastructurele Voorzieningen ontwikkeld en beheerd door FRC. Middels de BIV kunnen Gegevens worden verstuurd aan ontvangende partijen. Via de BIV is het voor aangesloten partijen mogelijk om gegevens over Gebruiker uit te versturen aan ontvangende partijen.

4. Content

Al het materiaal dat FRC op de Website plaatst en via de Dienst toegankelijk maakt.

5. Dienst

De diensten die FRC aan Gebruiker en Intermediair via haar Website verleent en nader is omschreven in artikel 3 van deze Gebruiksvoorwaarden.

6. Gebruiker

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Account heeft aangemaakt om gebruik te kunnen maken van de Dienst, of welke zonder account gebruik maakt van de dienst.

7. Intermediair

De externe partij die namens een Gebruiker aanvragen opstelt en/of klaarzet voor gebruik onder het KvK nummer van de organisatie. Deze partij zal geen direct gebruik maken van een Account.

8. Gebruiksvoorwaarden

De onderhavige voorwaarden welke van toepassing zijn op de Dienst en het gebruik van de Website en welke in de in artikel 10.3 genoemde gevallen dienen als verwerkersovereenkomst. Gebruiker dient akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden bij het aanmaken van een Account of eerste gebruik van de dienst. Intermediair dient akkoord te gaan als zij gegevens klaarzetten voor gebruik.

9. Gegevens

Al het materiaal dat en alle informatie die de Gebruiker en Intermediair ter beschikking stelt, upload c.q. invoert bij het gebruik van de Dienst, waaronder maar niet uitsluitend Persoonsgegevens en gegevens van rechtspersonen.

10. Persoonsgegevens

Elk gegeven dat herleidbaar is naar een natuurlijke persoon die geïdentificeerd is of kan worden geïdentificeerd. Dit zijn de gegevens die Gebruiker invoert bij het aanmaken van een Account en persoonsgegevens die kunnen zijn opgenomen in de Gegevens door Gebruiker of Intermediair.

11. Website

Mijndatamijnbusiness.nl inclusief alle subdomeinen.

12. Verwerker

De externe partij waarmee FRC een verwerkersovereenkomst heeft gesloten met betrekking tot de (sub)verwerking en de fysieke opslag van Persoonsgegevens en/of Gegevens, alsmede enige sub verwerkers gecontracteerd door Verwerker.

Artikel 2: Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst en het gebruik van de Website, met uitsluiting van alle andere (algemene) voorwaarden van Gebruiker. Bij het aanmaken van een Account of eerste gebruik van de dienst dient de Gebruiker in te stemmen met de Gebruiksvoorwaarden.
 2. Intermediair dient in te stemmen met deze voorwaarden als zij als derde partij dataproducten klaarzetten namens Gebruikers.
 3. FRC is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. FRC zal Gebruiker en Intermediair voorafgaand aan inwerkingtreding van eventuele wijzigingen hierover informeren. De meest actuele versie zal op de Website gepubliceerd zijn.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Gebruiksvoorwaarden bepaalde volledig van toepassing. FRC zal in dergelijke gevallen eenzijdig nieuwe bepalingen opstellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. FRC zal Gebruiker voorafgaand aan inwerkingtreding van eventuele wijzigingen hierover informeren.

Artikel 3: Beschrijving van de Dienst

 1. De Dienst die door FRC wordt aangeboden en FRC door middel van het platform faciliteert en waar Gebruiker of Intermediair gebruik van kan maken, betreft het platform Mijn Data, Mijn Business. Op de Website www.mijndatamijnbusiness.nl kan de Gebruiker middels eHerkenning voor zakelijke gebruikers of iDIN voor particuliere gebruikers een Account aanmaken.
 2. Gebruiker krijgt via zijn persoonlijke Account het niet-exclusieve, niet overdraagbare recht om diensten af te nemen van FRC en gebruik te maken van het platform Mijn Data, Mijn Business.
 3. In Mijn Data, Mijn Business kan Gebruiker Gegevens uploaden in zijn eigen account, deze Gegevens beheren en uitwisselen met derden via de (IT-)systemen van FRC.
 4. Alle gegevens die worden uitgewisseld via de BIV die betrekking hebben op Gebruiker, worden automatisch opgeslagen in het Account van Gebruiker op Mijn Data, Mijn Business. De BIV is geen onderwerp van deze Gebruiksvoorwaarden.
 5. Gegevens worden vanuit Mijn Data, Mijn Business slechts uitgewisseld met derden indien Gebruiker daartoe expliciet opdracht heeft gegeven.
 6. FRC stelt vast welke identificatie en authenticatiemiddelen kunnen worden gebruikt om toegang te verkrijgen tot de Dienst en/of het Account.
 7. Via de Dienst krijgt Gebruiker tevens toegang tot Content op de Website. Alle via de Dienst door FRC beschikbaar gemaakte Content is onder voorbehoud van fouten. FRC neemt wel maatregelen om de juistheid, geldigheid en volledigheid van Content te waarborgen en is te allen tijde gerechtigd Content aan te passen of te verwijderen.
 8. Gebruiker kan dataproducten met gegevens klaarzetten voor ondertekening en versturing. Intermediair is ook in staat dataproducten met gegevens over Gebruiker namens de Gebruiker klaar te zetten voor ondertekening en versturing, werkend onder de context van deze gebruikersvoorwaarden en mits de Gebruiker hier bewust van is en hier geen bezwaar op heeft.
 9. In geval van het klaarzetten van documenten, zoals een SBV-aanvraag, worden deze documenten ondertekend door middel van het MDMB PKIsigning. De gegevens in deze documenten worden bij een derde partij voor 7 dagen opgeslagen om de PKIsigning te faciliteren. Na deze periode worden de gegevens verwijderd.

Artikel 4: Gebruik van de Dienst

 1. Het gebruik van de Dienst en de Content is volledig voor eigen rekening en risico van Gebruiker en Intermediair.
 2. Intermediair zal alleen dataproducten klaarzetten voor een onderneming waar zij voor in opdracht werken.
 3. Gedurende het verlenen van de Dienst, zullen de door Gebruiker of Intermediair geüploade Gegevens worden opgeslagen in de beveiligde omgeving en databases van FRC. FRC ziet erop toe dat alle normale veiligheidsmaatregelen worden toegepast naar stand van de techniek en zoals redelijkerwijs mag worden verwacht van het platform mijndatamijnbusiness.nl.
 4. Gebruiker staat jegens FRC in voor de juistheid van de ingevoerde gegevens benodigd voor het aanmaken van een Account. Het is Gebruiker niet toegestaan een Account aan te maken voor een ander of voor een niet bestaande (rechts)persoon of organisatie.
 5. Gebruiker en Intermediair staat jegens FRC in voor de juistheid en volledigheid van door hun geüploade Gegevens die door Gebruiker of Intermediair via de Dienst worden verstrekt aan derden. FRC zal jegens Gebruiker of derden niet instaan voor de juistheid van geüploade Gegevens. Onverminderd hetgeen in de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden is bepaald, mogen de Gegevens:
  1. niet op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
  2. geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Dienst, Website en/of de computersystemen van FRC te omzeilen;
  3. de functionaliteit(en) van de Dienst en/of de Website niet belemmeren;
  4. niet bestaan uit het aannemen van of betrokken zijn bij een valse identiteit of het ten onrechte suggereren dat Gebruiker of Intermediair bij FRC betrokken is;
  5. niet in strijd zijn met enige geldende wet- en regelgeving;
  6. niet in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, of enig ander juridisch document dat van toepassing is verklaard op de rechtsverhouding tussen FRC, Gebruiker en Intermediair;
  7. geen inbreuk maken op rechten van FRC of derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy van enige betrokkenen;
  8. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn; en/of
  9. de belangen en/of de goede naam van FRC schaden;.
 6. Gebruiker en Intermediair garanderen dat de door hen op de Website of in de persoonlijke account geplaatste informatie geen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.
 7. Indien Gebruiker of Intermediair van oordeel is dat Content of andere informatie die met behulp van de Dienst wordt verspreid onjuist of onrechtmatig is, kan hij hiervan melding maken bij FRC via support@mijndatamijnbusiness.nl.

Artikel 5: Garanties omtrent beschikbaarheid, wijziging en onderbreking Website en/of Dienst

 1. FRC zal zich naar redelijkheid inspannen om de Dienst in goede staat te verlenen. FRC garandeert niet dat de Dienst en/of de (Content op de) Website te allen tijde:
  1. veilig en zonder onderbrekingen of storingen functioneert en/of toegankelijk is; en/of
  2. foutloos en/of volledig is.
  3. FRC zal zich inspannen problemen op te lossen indien deze zich voordoen
 2. FRC is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden ten opzichte van Gebruiker:
  1. de Website en/of Dienst al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen; en/of
  2. het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud en/of aanpassing van de Website en/of Dienst.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. FRC aanvaardt, voor zover dit wettelijk toegestaan is, geen aansprakelijkheid voor alle directe en/of indirecte schade die Gebruiker of Intermediair lijdt door:
  1. het gebruik van de Dienst;
  2. het niet, niet volledig of niet veilig beschikbaar zijn van de Dienst (waaronder het Account), de Website of delen daarvan;
  3. onjuiste of onvolledige Content;
  4. afname van diensten van derden door FRC; en/of
  5. wijzigingen in de Dienst en/of wijzigingen op de Website, die het gevolg is van handelen of nalaten van FRC, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden.
 2. FRC is niet aansprakelijk voor gebreken in of falen van koppelingen van de Website, en/of de Dienst met elkaar of met andere systemen.
 3. Voor zover er, ondanks het bepaalde in artikel 8.1, toch nog enige aansprakelijkheid op FRC rust, is deze aansprakelijkheid jegens de Gebruiker en Intermediair, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis en per jaar gemaximeerd tot 500,00 euro.
 4. FRC is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van Gegevens en andere informatie, en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit gebruik van de Dienst en/of het gebruik van de Website.
 5. FRC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid noch verantwoordelijkheid met betrekking tot websites, producten en/of diensten van derden. Onder derden wordt mede verstaan de (rechts)personen die op welke wijze dan ook verbonden zijn aan de Dienst en/of op de Website en/of in de Content worden vermeld.
 6. Gebruiker en Intermediair vrijwaart FRC volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door Gebruiker of Intermediair geplaatste informatie op de Website.
 7. Gebruiker en Intermediair vrijwaart FRC voor alle aanspraken en/of schade, waaronder aanspraken en/of schade van derden, waarvoor FRC verantwoordelijk wordt gehouden, die is ontstaan door en/of verband houdt met en/of voortvloeit uit het in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden gebruiken van de Website en/of de Dienst door Gebruiker of Intermediair, alsmede voor aanspraken en/of schade, waaronder aanspraken en/of schade van derden, die is/zijn ontstaan door enige andere schending van deze Gebruiksvoorwaarden en/of enige andere rechten van derden door Gebruiker of Intermediair.
 8. De in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen beperkingen op de aansprakelijkheid van FRC gelden niet:
  1. in geval van aanspraken van de Gebruiker of Intermediair op schadevergoeding ten gevolge van dood of lichamelijk letsel;
  2. indien sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van FRC.
 9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op een schadevergoeding is steeds dat de schade uiterlijk binnen 1 jaar na het ontstaan daarvan schriftelijk bij FRC is gemeld.

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot en/of gepubliceerd op de Website, de Dienst en de Content die FRC aanbiedt, waaronder mede begrepen de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, berekeningen, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software, technologie, het audiovisueel materiaal en overige materialen berusten bij FRC en/of haar licentiegevers.
 2. Het is Gebruiker en Intermediair niet toegestaan om (delen van) de Content zonder toestemming van FRC openbaar te maken noch te verveelvoudigen, behoudens voor eigen gebruik. Gebruiker en Intermediair zal FRC vrijwaren voor eventuele aanspraken van een derde, wegens inbreuk door Gebruiker gepleegd op diens intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 8: Privacy en cookies

 1. Gedurende het verlenen van de Dienst, zullen de Persoonsgegevens en/of Gegevens van de Gebruiker worden opgeslagen in de beveiligde omgeving en (online) databases van FRC. Hiertoe kan FRC gebruik maken van de diensten van Verwerker. De verwerkersovereenkomst tussen FRC en Verwerker regelt onder andere dat de Persoonsgegevens en/of Gegevens conform het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacy Statement van FRC en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt door de Verwerker.
 2. FRC legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de Persoonsgegevens en/of Gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de Gegevens met zich meebrengen.
 3. Voor de werking van de Website en/of de Dienst wordt gebruik gemaakt van functionele cookies ten behoeve van het inloggen

Artikel 9: Recht van inzage

 1. Gebruiker heeft, naast zijn overige rechten als betrokkene in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de mogelijkheid om aan FRC te vragen welke persoonsgegevens van hem worden bewaard en/of verwerkt. Een overzicht van deze gegevens kan schriftelijk worden aangevraagd bij FRC via support@mijndatamijnbusiness.nl. Voor de overige rechten van Gebruiker wordt verwezen naar het Privacy Statement van Mijn Data, Mijn Business (https://mijndatamijnbusiness.nl/privacy-policy/).

Artikel 10: Verwerking Persoonsgegevens

 1. FRC verwerkt Persoonsgegevens in overeenstemming met het privacy statement van FRC (https://mijndatamijnbusiness.nl/privacy-policy/) en de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Bij het verwerken van Persoonsgegevens gaat FRC zorgvuldig te werk. Bij het verwerken van Persoonsgegevens kan FRC gebruikmaken van de diensten van een (sub)verwerker en FRC zal daartoe een verwerkersovereenkomst sluiten met de betreffende (sub)verwerker. Dit is een derde die Persoonsgegevens verwerkt op basis van de instructies van FRC. FRC als verwerkingsverantwoordelijke blijft te allen tijde verantwoordelijk voor verwerking van de Persoonsgegevens die Gebruiker met FRC heeft gedeeld.
 2. Door middel van instemming met deze Gebruiksvoorwaarden gaat Gebruiker akkoord met de eventuele uitbesteding van (de verwerking van) persoonsgegevens door FRC aan een (sub)verwerker.
 3. Met betrekking tot eventuele persoonsgegevens opgenomen in de Gegevens is FRC geen verwerkingsverantwoordelijke, maar enkel verwerker. FRC verwerkt eventuele persoonsgegevens van Gebruiker dan ten behoeve van Gebruiker als verwerkingsverantwoordelijke. Deze Gebruiksvoorwaarden dienen in dergelijke gevallen als verwerkersovereenkomst.

Artikel 11: Duur & Beëindiging

 1. Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te beëindigen en te verzoeken dat zijn Account wordt verwijderd. Bij een verzoek tot verwijdering van een Account ingediend door Gebruiker maakt FRC het Account direct ontoegankelijk en verwijdert FRC de daarin opgeslagen Gegevens. Persoonsgegevens benodigd voor het aanmaken van een Account worden verwijderd vier jaar nadat de Dienst voor Gebruiker geëindigd is. Een verzoek tot verwijdering kan worden ingediend door een e-mail te versturen naar support@mijndatamijnbusiness.nl.
 2. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die FRC ten dienste staan, is FRC te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de activiteiten van Gebruikers en Intermediairs (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, een Account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, Content en/of andere materialen te verwijderen, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan Gebruiker of Intermediairs te verlenen indien, maar niet uitsluitend:
  1. Gebruiker of Intermediair in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden;
  2. FRC van mening is dat het handelen van Gebruiker of Intermediair schade of aansprakelijkheid aan Gebruiker zelf, aan andere Gebruikers of aan FRC toebrengt en/of kan toebrengen. FRC zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade geleden door Gebruiker, Intermediair; en/of
  3. FRC besluit om de Dienst niet langer te verlenen aan enige Gebruiker.
 3. Bij beëindiging van de Dienst om welke reden ook, eindigt de toegang en het gebruik van Gebruiker automatisch en tegelijkertijd zonder dat FRC een voorafgaande schriftelijke aankondiging van beëindiging hoeft te doen.
 4. De Dienst wordt geacht van rechtswege te zijn beëindigd en het Account zal worden verwijderd, zonder tussenkomst van de rechter, indien zich één van de volgende omstandigheden voordoet of dreigt te gaan voordoen:
  1. één van partijen wordt in staat van faillissement verklaard, uitgesloten Intermediairs;
  2. één van partijen wordt surseance van betaling verleend, uitgesloten Intermediairs;
  3. één van partijen gaat vrijwillig over tot liquidatie, uitgesloten Intermediairs;
  4. de onderneming van één van partijen wordt beëindigd of wordt geheel of gedeeltelijk aan een derde overgedragen, uitgesloten Intermediairs.

Artikel 12: Klachten, toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Indien Gebruiker of Intermediair klachten en/of vragen heeft, kan hij contact opnemen met FRC via support@mijndatamijnbusiness.nl.
 2. Op deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Dienst en de Website is Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen die tussen de Gebruiker, Intermediair en FRC mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.